Groet Mestreechs Dictee 2024

DE BÖRGEMEISTER

Gesjreve door Wim Hillenaar (2024)

 1. Este örges nui bis, is ’t wel zoe fetsojndelek diech iers eve veur te stèlle.
 2. Miene naom is Wim Hillenaar en iech bin gebore in Maasbommel. Iech höb gewèrk es Manager Veilegheid in Rotterdam en es börgemeister in Cuijk.
 3. De Maos is, zoe wie geer kint hure, de roejen draod in mie leve, zjus wie ze de levensaojer vaan Mestreech is.
 4. Op 1 juli woort iech geïnstalleerd es nuien ierste börger vaan eus stad, en dao bin iech zoe gruuts op wie ‘nen aap mèt zeve stert.
 5. In mien ierste maonde es börgemeister höb iech al hiel get mage zien en mage mètmake in eus sjoen stad.
 6. Ouch mien ierste lèsse Mestreechs höb iech al gehad. Zoe weit iech al wat rijstartele zien, en is ouch ‘ne kom-ins-väör miech neet mie oonbekind.
 7. ’t Mestreechs verstoon geit miech al bès good aof, al zien wäörd wie kiksjozerije, hinnenejjer, coiffere, bradzjele of zubbedeius wel lesteg te begriepe veur eine vaan boete wie iech.
 8. Mestreechs spreke is e gans aander verhaol, wie geer wel höb kinne hure bij de Euverdrach vaan de Mach.
 9. Vaan hiel väöl Mestreechse wäörd beginste spóntaon te stamele, meh ’t is mesjiens flaw um uuch die te laote opsjrieve.
 10. Meh jeh, geer wouwt zelf mètdoen aon ’t Mestreechs Dictee, neetwoer?
 11. Koume ze: laammeker, cavvalerei, hótskej, sjogkel, bougie en aomzeik krijg iech mer lesteg oet miene moond.
 12. Neet tot iech die wäörd daogeleks gebruuk op ’t stadhoes, meh iech maag uuch toch bès e bitteke toeke vendaog.  
 13. Meh laot veuropstoon tot iech noe al gruuts op uuch bin, want Mestreechs sjrieve is miech ech ’n brögk te wied.
 14. Zeker de volgende wäörd vin iech hiel lesteg um te sjrieve. Koume ze:
 15. Nein flawweköl, ’t is sjoen gewees, meh laote veer same alles draon doen tot ’t Mestreechs zien prestiesj behèlt.
 16. Dao zal altied ‘ne vörm vaan dialekverluus zien. Wee gebruuk jummers nog wäörd wie sjamberlókke of knokekerreljong?
 17. Zjus daorum is ’t belaankriek tot veer Mestreechs blieve hure, spreke, sjrieve en leze.
 18. Want ’t dialek is e sociaol en cultureel illemint vaan eus maotsjappij en eus stad.
 19. Tot uuch dat ‘ne Braobender moot koume verdutse…

Bonuswäörd

Arsjivaris
Wèthawwer
Koonzjee
Baoj
Dikklaratie
Raodsmannifèstatie
Aperpo
Laankdräöjeteg
Partijpolletiek
Wèrkduvel