Groet Mestreechs Dictee 2004

 1. Ampa heet veerteg deensjaore es verzörger vaan de kiekoete bij Vroom achter de rögk.
 2. Ama heet häöre maan al die jaore in ’t hoeshawwe oondersteund.
 3. Ampa trèk noe vaan Drees en proffiteert same mèt ama vaan e welverdeend pensioen.
 4. De kleinkinder blieve dèks slaope, daorum heet ampa ’t logeerkemerke getappeseerd.
 5. Es eine vaan de gamins dao is, kinne ama en ampa ’t neet naolaote um dee te verwene.
 6. Koonkelebolle make, wörm vaange en huive doen ze neet mie, meh opdrachte hole oet “Speulentere spelle” des te liever.
 7. Ama verweent de kindermäögskes op häör meneer mèt knebkes, e steveke en frambozelimmenaad.
 8. Es Zjengske, ampa ziene gouwe, e weekind blijf slaope goon ze ummertouw mèt hun drei nao de vriedagsmerret op de Merret.
 9. Oonderweeg vertèlt ampa väöl euver Mestreech en ’t Mestreechs.
 10. Heer sjaggeneert zich dèks aon ’t feit tot opveujers ’t versjèl tösse de twie taole, ’t Nederlands en ’t Mestreechs, verkwansele.
 11. Heer kin ziech good vinde in de politicus dee zag:” ’t Deit miech däög es de lui dèkser daog zouwe zègke.”
 12. Op de Merret weurde väöl kemissies gedoon.
 13. Dinger de ama haolt: Rögelke (broef van terve- en roggemeel), rijstartele, ’n rol menta, e fleske odeklojn, ’n flódderbrook, ’n ritssleting, ‘ne bökkem, joedesink, e nievelskepke, krissie en sjellek.
 14. Ampa haolt dèkser: sjèlvès, reberber, väörsjinkel, smaajt, ‘ne körketrèkker, e duuske champignons, ‘ne bijhaolder, e spiejuunsje en kwakvorsebetskes.
 15. Veur ’t verlaote vaan de Merret weurt getrakteerd op ‘ne mojzemaoltied, e riechteg Mestreechs tuutsje fritte mèt sajs en mayonaise.
 16. Miestal weurde de nudege eurkes op de Merret doorgebrach. Meh zeker is tot ze indege in de bekinde Jupilerkaffee” ’t Mestreechs tepke”.
 17. Veur ampa ’t gebruekelek recep, ‘ne jonge.
 18. Ama deit ’t altied rösteg aon mèt ’n avvekäötsje.
 19. Zjengske nump gemeinelek ’n werme Chocomel mèt slagroum en maag daan wel ins aon ampa ziene jonge klaore fippe.
 20. Es heer groet is wèlt Zjengske ouch jonge klaor löste.